Algemene voorwaarden echo op eigen verzoek

Beperking en aansprakelijkheid
Opdrachtgever (lees zwangere en haar partner) aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst geen geneeskundige behandelingsovereenkomst is  in de zin van artikel 7:446 e.v. BW. Omdat er niet gezocht wordt naar pathologie aanvaardt opdrachtgever dat “Puur Verloskunde” niet aansprakelijk is voor het niet attenderen op achteraf gebleken afwijkingen van het kind. Opdrachtgever draagt zelf volledig de verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de zwangerschapsbegeleiding indien daar behoefte toe bestaat.
Opdrachtgever beseft dat de betreffende persoon die de echo afneemt geen uitspraken zal doen wat betreft de gezondheid van het ongeboren kind. Het consult is een vrije keus van de individuele opdrachtgever. Vooraf wordt gekozen voor een van de aangeboden echo’s. Bij eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven en “Puur Verloskunde” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.
Gelet op de stand der wetenschap en ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografieapparatuur.
“Puur Verloskunde” is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de langere of korte termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek en opdrachtgever vrijwaart “Puur Verloskunde” tevens voor enige aanspraak van derden hieromtrent.
“Puur Verloskunde” is niet aansprakelijk voor enige schade – in welke vorm dan ook – aan opdrachtgever en/of het ongeboren kind. Aansprakelijkheid voor enige gevolgschade, materiële en immateriële schade wordt uitgesloten.

Betaling
De betaling geschiedt door pinnen tijdens het consult. De tarieven kunnen worden aangepast. Bij het in gebreke blijven van de betaling blijft het beeld- en geluidsmateriaal in bezit van “Puur Verloskunde”.

Annulering
Annulering door de opdrachtgever dient minimaal 24 uur voor de aanvang van het consult plaats te vinden. Bij tijdige annulering zijn geen kosten verschuldigd. Bij niet tijdige annulering, dan wel bij het niet verschijnen op de afspraak, wordt het volledige consult in rekening gebracht.

Materialen
“Puur Verloskunde” kan geen garantie geven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal. Restituties kunnen niet plaats vinden indien opdrachtgever(s) ontevreden is/zijn. Opdrachtgever(s) zal/zullen dan een nieuwe afspraak dienen te maken.
“Puur Verloskunde” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juiste werking van de door “Puur Verloskunde” gebruikte opslagmedia (USB sticks).”Puur Verloskunde” kan niet garanderen dat het gebruikte medium ook door opdrachtgever elders kan worden afgespeeld en opdrachtgever vrijwaart “Puur Verloskunde” voor enige schade die daaruit zou mogen ontstaan.

Inspanningsverplichting
Daar het uiteindelijke resultaat van het consult – zeker in geval van drie-dimensionale (3D) echoscopie – onder meer afhankelijk is van de ligging en de beweeglijkheid van de ongeborene, de hoeveelheid vruchtwater en de lichaamsbouw van de moeder kan er door “Puur Verloskunde” geen garantie worden gegeven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal. Restituties zullen niet plaatsvinden.

Overmacht
Indien in geval van overmacht aan de zijde van “Puur Verloskunde” een reeds bevestigde afspraak geen verdere doorgang kan vinden wordt haar verplichting  opgeschort dan wel geannuleerd. Aan overmacht wordt gelijk gesteld een onvoorziene omstandigheid betreffende personen en/of materialen waardoor
het voor “Puur Verloskunde” onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt om de overeenkomst na te komen, dat daardoor naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer door de opdrachtgever kan worden gevergd. In geval van overmacht is “Puur Verloskunde” bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de opdrachtgever daardoor enig recht heeft op schadevergoeding.

Auteursrecht
Zonder schriftelijke toestemming van “Puur Verloskunde” is het opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om geheel of gedeeltelijk beeld en/of geluidsmateriaal, op enigerlei wijze, te reproduceren, anders dan voor eigen gebruik.
“Puur Verloskunde” heeft de bevoegdheid gebruik te ma ken van het verkregen beeldmateriaal voor reclame doeleinden, mits de opdrachtgever nadrukkelijk verzoekt dit niet te doen. Het beeldmateriaal zal anoniem worden gebruikt.

Algemene bepalingen
Op de tussen “Puur Verloskunde” en opdrachtgever gesloten overeenkomsten (toekomstige daaronder begrepen) is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voort mochten vloeien uit de (niet-nakoming) van de overeenkomst worden uitsluitend beslecht door een bevoegde rechter.